dissabte, 28 de març de 2009

1.-Presentació
2.-Normativa
3.- Organització i funcionament:

3.1 Equip

3.2. Centres:
-Zonificació
- Aspectes organtizatius i curriculars de centre
- Atenció a la resposta educativa
- Col.laboració centre-família

3.3. Àmbit sectorial:
- Centres de sector
- Recursos educatius
- Recursos socials
- Recursos Sanitaris